می‌دونی، ما آدم‌ها همه‌اش داریم فیلم بازی میکنیم؛

خیلیامون خودمون نیستیم!