زمان بایست، زمانه بایست، عمر بایست

کسی به خانه‌ام آمد که دوستش دارم