آری چه کند نوای موسیقی

بی چاره کسی که گوش کر دارد