آیینه دار مهر و عطوفت تویی، تویی

خواهم که سر نهم به خدا من به پای تو