+ اگه بگم دوست دارم زشت نیست؟

– اگه بگم منم چی؟

+ پس من بیشتر