نه من، تمام عشق زانو زده است

در پای سخاوت و بزرگی پدر