اگر می‌شد صدا را دید
چه گل‌هایی… چه گل‌هایی!
که از باغ ِ صدای تو
به هر آواز می‌شد چید.
اگر می‌شد صدا را دید.

“استاد شفیعی کدکنی”

دیدگاه بگذارید