می‌دونی، ما آدم‌ها همه‌اش داریم فیلم بازی میکنیم؛

خیلیامون خودمون نیستیم!

صدای خود را ماندگار کنید