زمان بایست، زمانه بایست، عمر بایست

کسی به خانه‌ام آمد که دوستش دارم

صدای خود را ماندگار کنید