دگر گفت چون بیندت اوستاد

بیاموزد آن چیز کت نیست یاد

صدای خود را ماندگار کنید