آری چه کند نوای موسیقی

بی چاره کسی که گوش کر دارد

صدای خود را ماندگار کنید