نه من، تمام عشق زانو زده است

در پای سخاوت و بزرگی پدر

صدای خود را ماندگار کنید