همه‌ی کار های تکراری آدم رو پیر میکنه؛ بجز دوست داشتنت.

صدای خود را ماندگار کنید