+ اگه بگم دوست دارم زشت نیست؟

– اگه بگم منم چی؟

+ پس من بیشتر

 

صدای خود را ماندگار کنید